Съюз на птицевъдете в България

Новини

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

10.08.2020

ДФ „Земеделие" отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014-2020 г.

Прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 се обявява със Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ - РА. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г., както и бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

Финансовата помощ по мерките се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Проект на Наредба за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни

07.08.2020

Публикувана за обществено обсъждане!!!

С наредбата се определят здравните изисквания към животните, от които се добиват храни за консумация от хора, при производство, преработка и дистрибуция на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора, както и изискванията при въвеждане от трети страни на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора.

Отговорна структура: дирекция „Политики по агрохранителната верига", МЗХГ
Електронни адреси: PMonevska@mzh.government.bg; IGenchev@mzh.government.bg

Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.9.2020 г.

 

 

Излезе от печат Бр. 3/2020 г. на списание "Птицевъдство"

26.06.2020

Съдържание на бр. 3/2020 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Проект „Непобедимото Европейско яйце"


ХРАНЕНЕ

  • Д-р Ж. Гомес и колектив - „Стимбиотиците" - нов подход към полезната ферментация на влакнините
  • Е. Петков - Ефект от намаляване съдържанието на сурови влакнини в смеските за пасищно отглеждани бавно-растящи птици


ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ

  • Д. Белоречков - Състояние и переспективи на системите за отглеждане на кокошки носачки


ИНФОРМАЦИЯ

  1. Коронавирусът може да прекъсне производството на птицевъдна продукция
  2. Covid-19 и ASF може да раздвижат световните пазари за птицевъдството
  3. Пилетата предпочитат да ядат шрот от ларви на насекоми
  4. Оптималното влагане на аминокиселини подобрява устойчиво продуктивността на бройлерите
  5. Шрот от насекоми: Добър за пилета и яйца
  6. Най-големият съюзник при производството на яйца
  7. Къде изкуственият интелект може да помогне на птицевъдния сектор


БСК Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ