Новини

Актуална информация за сектор "Птицевъдство", за периода 30.09-20.10.2023 г.

23.10.2023

За докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България. Има докладвани 2 огнища на заболяването в Полша в обекти за кокошки носачки с около 20 000 птици и 1 в Норвегия при 20 птици в лично стопанство. И през настоящият докладван период продължава трайната положителна тенденция в намаляване на вирусната циркулация.

За докладвания период Република България не е засегната страна по нотификации разпространени чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. За периода  има направени общо 62 нотификации, като  17 от  тях са за птичи продукти с произход Полша.

Подробната информация е достъпна само за членове на СПБ.

Работната програма на Европейската Комисия за 2024 г.

18.10.2023

Непосредствени резултати и подготовка за утрешния ден: работната програма на Комисията за 2024 г.

На 17.10.2024 г. Европейската Комисия прие своята работна програма за 2024 г., която поставя силен акцент върху опростяването на правилата за гражданите и бизнеса в целия Европейски съюз. Работната програма отразява постиженията от последните четири години, очертава новите предложения на Комисията за следващите месеци и представя важни инициативи, насочени към намаляване на бюрокрацията.

Специален акцент в работната програма са инициативите свързани с Европейският зелен пакт. ЕС има най-амбициозния план за зелена трансформация в света с цел постигане на климатична неутралност, кръгова икономика и икономика с нулево нетно съдържание до 2050 г., както и предотвратяване на влошаването на околната среда, запазване на биоразнообразието и създаване на среда с нулево замърсяване.

Комисията ще започне стратегически диалог за бъдещето на селското стопанство в ЕС, като допълнително ангажира земеделските производители, заинтересованите страни в хранителната верига и гражданите, работейки заедно за прехода към устойчиви хранителни системи. Изправена пред нови глобални заплахи, Комисията изготви планове за защита на продоволствената сигурност и укрепване на устойчивостта на хранителните системи в краткосрочен и средносрочен план.

Чрез своята стратегия „ От фермата до трапезата", ЕК изпълнява визията да направи хранителната система на ЕС справедлива, здравословна и екологична. Успоредно с това Комисията прие допълнителни мерки за изграждане на кръгова икономика, представи водещи инициативи за опазване на биоразнообразието и възстановяване на увредени екосистеми и представи ключови предложения в рамките на плана за действие за нулево замърсяване. За да се насърчи устойчивото земеделие и продоволствената сигурност, предложенията на ЕК, относно растенията, получени чрез определени нови геномни техники, и устойчивото използване на продукти за растителна защита също трябва да бъдат договорени.   Европейският зелен пакт е водещо в световен мащаб усилие за справяне с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и дневният ред за растеж на Европа и остава централна част от работата на Комисията. Въпреки че сега основният фокус е върху прилагането, ЕК ще предложи  още през тази година през м. декември,  предложения за промяна на законодателството за защита на животните по време на транспортиране.

На този етап в работната програма на ЕК за 2024 г. няма заложено преразглеждане на законодателството за отглеждане на животни в клетки, както и промяна в изискванията за, което да предоставя информация относно прилагането на изискванията за хуманното отношение към животните.   

Източник: Работна програма на ЕК за 2024 г. https://ec.europa.eu/commission

Aктуална информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 26.08-29.09.2023 г.

29.09.2023

За докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България и в държавите членки на ЕС с изкл. на 1 огнище в Дания.

Трайната положителна тенденция в намаляване на вирусната циркулация се наблюдава и при дивата популация. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 46 като са засегнати 47 диви птици.

На база на предходните сезонни модели на ВПИП, броят на огнищата следва да са преминали пика и да продължават да спаднат. Това е, което виждаме за огнищата на домашни птици в световен мащаб, не само в Европа.

На 29.08. 2023 г. Република България е направила една нотификация за наличие на Salmonella spp. в замразено пуешко месо с произход Полша, чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. Касае се за проба взета при официален контрол и рискът е определен като несериозен. Уведомени са Полските власти за пратка, която изисква внимание.

За периода 26.08. – 29.09.23 г. има направени общо 54 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.

Цялата информация е достъпна само до членовете на СПБ.Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Българска стопанска камара