Новини

Актуална информация за сектор Птицевъдство за периода 26.03-19.04.2024 г.

19.04.2024

Високопатогенна инфлуенца по птиците  

За докладвания период на територията на Република България са установени пет огнища на заболяването ВПИП при домашни птици с 661 634 броя птици. България е най-засегнатата страна в Европа с 90 % от засегнатите в Европа птици. Това, което прави впечатление е, че само за нашата страна няма типизиране на циркулиращия щам.  
Другата засегната страна в Европа е  Унгария, в която също са констатирани  5 броя огнища, от които три първични и две вторични със 75 872 броя птици.  
Три от огнищата са при патици за угояване и две от тях са при гъски.  
Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 23 на територията: на, Белгия, Германия, Дания, Латвия, Норвегия, Полша, Молдова и Румъния, Засегнати са общо 23 диви птици. Циркулиращият щам в дивата популация е H5N1. За Р. България отново липсват данни за надзор на ВПИП в дивата популация.  

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window)
 

За периода 26.03. - 19.04.24 г. има направени общо 38 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.

На 10.04.2024 г. Република България докладва за открита Салмонела Дерби и за Салмонела Инфантис в птиче  месо с произход Полша. 

При 16 от 38 нотификации
се касае за наличие на патогени в птичи продукти от Полша. При 5 от направените нотификации, се касае за стоки с произход Украйна.  

Детайлна информация е достъпна само за членове на СПБ.

Заповед на ИД на БАБХ от 17.04.2О24 г. за борба с Вископоготенната инфлуенца по птиците

18.04.2024

На 17.04.2О24 г. със заповед на ИД на БАБХ са утвърдени нови мерки за борба със заболяването Вископоготенна инфлуенца по птиците. С документа се се въвежда допълнителен надзор за контрол ефективността на дезинфекцията, като пробите се вземат от бизнес операторите под официален надзор. Във високорисковите региони на страната се въвежда допълнително пробовземане преди напускане на птиците от обектите.

Д-р Петя Петкова: Надяваме се до есента, когато започва есенния прелет, да бъдем готови и да се защитят птиците посредством ваксинация. Апелираме към всички стопани да спазват мерките за биологична сигурност, да се намали риска от контакти с дивата популация.

Всички членове на СПБ получиха допълнителни инструкции и информация за прилагане на Заповедта.

Моля, отворете прикачения файл.

Одобрени са 42 млн. лева за хуманно отношение към птици

03.04.2024

Общо 42 000 000 лева ще получат през 2024 г.  птицевъдите по схемата за хуманно отношение, реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие" (УС на ДФЗ).

Одобреният финансов ресурс по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е в размер на 42 млн. лева.

Схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е регистрирана под номер SA.109688 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане от 01.01.2024 г. до 31.12.2029 г. Максималният бюджет по схемата за целия период на прилагане е в размер на 241 939 336 лв., като размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ. В обхвата на помощта са включени следните мерки:

  • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг. 
  • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
  •   Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
  • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30% (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит /клиноптилолит/ и др.)

Схемата за държавна помощ е с увеличен бюджет за новия период на подпомагане, като това е договорено с браншовите организации и са отчетени инфлационните процеси през последните години.
Целта на схемата  е подпомагане на земеделски стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство, за реализиране на доброволно поети ангажименти към животните в сектор „Птицевъдство". С прилагането на тази схема ще се даде възможност за постигане на основните цели на Общата селскостопанска политика, а именно осигуряване на качествена храна на потребителите и гарантиране на добър жизнен стандарт на земеделските стопани. Доброволното поемане на ангажименти за хуманно отношение към птиците е ориентирано към задоволяване на растящите изисквания на потребителите по отношение на качеството и безопасността на храните, защитата на животните и опазване на природата и биоразнообразието. 
Чрез прилагането на помощта се постига подобряване на биосигурността във фермите и осигуряване на добро здравословно състояние на  птиците.
Помощта  се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. 

Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФ „Земеделие" кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20% от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.

Предстои Държавен фонд "Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните и БАБХ, да изготвят указания за прилагане на схемата.Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3