Новини

Одобрени са над 27 млн. лева за хуманно отношение към птици

10.03.2023

27 712 000 лв. ще получат птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2023 г., реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Одобреният финансов ресурс е 27 712 000 лв. по „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

Помощта се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФ „Земеделие“ кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20% от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.

През 2022 г. ДФ „Земеделие“ изплати 36 809 108 лв. за хуманно отношение към птиците.

Предстои Министерство на земеделието и Държавен фонд "Земеделие" да изготвят указания за прилагане на схемите.

От 8 март започват приемите по извънредната мярка 22 от ПРСР заради войната в Украйна

08.03.2023

От днес, 8 март 2023 г., започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия (МСП), засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г. 

Приемът по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020 г. ще започне също на 08.03.23 г. и ще продължи до 15.03.23 г.

Подпомагането по подмярка 22.2 ще бъде под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Допустимите кандидати е необходимо да развиват своята дейност на територията на страната.

За предстоящия прием по подмярка 22.2 е разпределен бюджет в размер до левовата равностойност на 3 500 000 евро. Максималният допустим размер на финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава 100 000 лева. При определяне на максималния размер на финансовата подкрепа ще се отчита и подпомагането на кандидата, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна. Когато преработвателят е и производител, той няма да получи подпомагане, защото в качеството си на производител е получил тавана на помощта.

Заявените за подпомагане
по подмярка 22.2 документи, се подават лично или от упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на ДФЗ – РА, по адрес на управление на кандидата.
 
Приемът се отваря със Заповеди на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувани с министъра на земеделието (за подмярка 22.2 – Заповед № 03-РД/978 от 06.03.2023 г.).

Всички документи, касаещи кандидатстването са достъпни на интернет страницата на ДФЗ:
https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

ВАЖНО: до 10 март се подават отчетите по управление на отпадъците за отчетната 2022 г.!

01.03.2023

Напомняме Ви, че съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от  Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, годишните отчети за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година.

Подаването на годишни отчети за отчетната 2022 г. става чрез НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ (НИСО), при наличие на квалифициран електронен подпис.
 
В случай на необходимост от коригиране на информацията в тях, се предоставя коригиран отчет чрез НИСО в срок до 31 март на текущата година.

1234567...56


Агенция БАБХ Министерство на земеделието БСК